کابل صدا ۱ به ۱ استریو ۳ متری | کابل AUX ۳ متری , Digitiran ,

menuordersearch
digitiran.com
کابل صدا ۱ به ۱ استریو ۳ متری
 کابل صدا یا همان کابل AUX که برای انتقال صدا از پخش کننده به اسپیکر و هدست و در متراژ ۱ متر و ۱.۵ متر برای اتصال و پخش آهنگ از طریق گوشی به AUX ضبط ماشین
...

کابل صدا ۱ به ۱ استریو ۳ متری | کابل AUX ۳ متری

(0)
(0)

Digitiran

رنگ و مدل کالا
Digitiran
تعداد عدد
موجود
39,000 تومان

کابل صدا ۱ به ۱ استریو ۳ متری

کابل۱به۱صدااستریودوسرنری۳.۵میلیمتریبهطول ۳ مترکهدرشکلزیرمیبینیدوهمانطورکهازنامشپیداستبرایانتقالصدابینگوشیموبایل، MP3 Player ،ویاهروسیلهپخشکنندهدیگربه هدستوباند و اسپیکر بهکارمیرودکابل صدا ۱ به۱ AUX به طول ۳ متر

کابلهایصدا۱به۱درمتراژهایزیردرسایتموجوداست:

  • کابل  صدا AUX 1.5M
  • کابل  صدا AUX 3M
  • کابل  صدا AUX 5M
  • کابل  صدا AUX 10M

کابل صدا aux ۳ متری


کابل اتصال گوشی به ضبط ماشین

 

یکی از کاربردهایکابلصدا ۳ متر AUXبرایاتصالگوشیبهضبطماشیناستکهبهراحتیتوسطآنمیتوانآهنگهایدلخواهخودرابررویسیستمحرفهایپخشخودرویخودگوشکنید.اینکابلصداکهبابرند PSP عرضهمیشوددارایکیفیتخوببههمراهروکشپلاستیکیمرغوبمیباشد

 
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

دفتر مرکزی
تهران -خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی - پاساژ نور تهران
لطفا قبل از مراجعه حضوری با تماس از موجودی کالا در فروشگاه اطمینان حاصل کنید.
تلفن های تماس
۰۲۱-۵۵۵۲۹۵۶۹
۰۹۱۲۶۸۸۹۲۶۹