قیمت و خرید کابل مبدل OTG | تبدیل میکرو یو اس بی به OTG ,

menuordersearch
digitiran.com
کابل مبدل OTG | تبدیل میکرو یو اس بی به OTG
 کابل OTG به میکرو یو اس بی جهت اتصال فلش موس و کیبرد به گوشی استفاده می‌شود.
...

کابل مبدل OTG | تبدیل میکرو یو اس بی به OTG

(0)
(0)

OTG میکرو یو اس بی

رنگ و مدل کالا
OTG میکرو یو اس بی
تعداد
+
_
عدد
موجود
21,000 تومان

تبدیل میکرو یو اس بی به OTG

کابلومبدل OTG مخفف USB ON THE GO میباشد،یکسمتاینمبدلکهپورتاندرویدی (میکرو USB) استبهگوشیوتبلتمیخوردوازسمتدیگرآنیکخروجی USB مادهمیدهدکهمعمولابهاینسمتفلشمموریبرایانتقالاطلاعاتهمچونعکسوفیلمویاهرفایلدیگریاستفادهکرد.

کابل OTG میکرو یو اس بی
مبدل کابل میکرو یو اس بی به OTG

اینکابلمبدلبرایاتصالدستگاههاییکهاز OTG پشتیبانیمیکنندمخصوصاگوشیهایاندرویداستفادهمیشود.میتوانحتیموسوکیبردورمریدروحتیپرینترراازطریقاینکابلبهگوشیوصلکرد.درواقعاینکابلبهمایکخروجی USB مادهمیدهد.

کابل تبدیل میکرو USB به USB ماده

 

همانطورکهگفتهشدبیشتریناستفاده مبدل OTG برایانتقالفایلوعکسوآهنگو ... بینفلشمموریوگوشیاستفادهمیشودکهبرایاستفادهازآن  کافیستیکسمتآنرابهگوشیوصلوبهسمتدیگرآنفلشراوصلکردهسپسبهفایلمنیجرگوشیرفتومحتوایموردنظرراانتقالداد.

تبدیل اتصال فلش به گوشی

برای خرید مبدل OTG یدون کابل به میکرو یو اس بی به اینجا مراجعه نمایید.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

دفتر مرکزی
تهران -خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی - پاساژ نور تهران
لطفا قبل از مراجعه حضوری با تماس از موجودی کالا در فروشگاه اطمینان حاصل کنید.
تلفن‌‌‌‌های تماس
۰۲۱-۵۵۵۲۹۵۶۹
۰۹۱۲۶۸۸۹۲۶۹